Home / Đại hội Đoàn trường lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2019 – 2022

Đại hội Đoàn trường lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2019 – 2022

Slider Website 1

1. Văn kiện Đại hội:

Click để xem: Chương trình Đại hội
Click để xem: Quy định sinh hoạt Đại biểu
Click để xem: Quy chế làm việc
Click để xem: Báo cáo chính trị - Phương hướng - Kiểm điểm

2. Góp ý Văn kiện

3. Danh sách đại biểu tham dự Đại hội:

4. Bài hát Đại hội:

5. Mô hình, giải pháp hiệu quả trong nhiệm kỳ:

6. Triển lãm hình ảnh trong nhiệm kỳ:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10