Home / Hệ thống văn bản Đoàn - Hội / 4 bài lý luận chính trị cho đoàn viên

4 bài lý luận chính trị cho đoàn viên

Ngày 24.02.2020, Ban Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã ban hành Kế hoạch số 230-KH/TWĐTN-BTG  về việc triển khai học tập các bài lý luận chính trị dành cho đoàn viên. 

Lớp học các bài lý luận chính trị của Đoàn Khối Dân – Chính – Đảng TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: TLTĐ

Theo đó, đoàn viên sẽ nghiên cứu 4 bài lý luận chính trị, cụ thể như:

Bài 1. Chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. 

Bài 2. Đảng Cộng sản Việt Nam – Người tổ chức, lãnh đạo mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam.

Bài 3. Hệ thống chính trị ở Việt Nam hiện nay.

Bài 4. Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.

Các tài liệu sẽ được đăng tải trên hoclyluan.doanthanhnien.vn. 

Việc học tập các bài lý luận chính trị giúp cho cán bộ, đoàn viên nắm được những vấn đề lý luận cơ bản nhất về chủ nghĩa Mác – Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, về Đảng Cộng sản Việt Nam và hệ thống chính trị ở nước ta hiện nay, về Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, góp phần hình thành thế giới quan, phương pháp luận khoa học, cách mạng, từ đó vận dụng vào thực tiễn công tác.

Việc học tập các bài học lý luận chính trị là yêu cầu bắt buộc, qua đó góp phần ngăn chặn, đẩy lùi những biểu hiện của “bệnh” lười học chính trị trong một bộ phận cán bộ, đoàn viên. 

Theo Kế hoạch, năm 2020, các cấp bộ Đoàn sẽ tổ chức thành đợt sinh hoạt chính trị rộng lớn trong toàn Đoàn học tập các bài học lý luận chính trị, đảm bảo đến hết ngày 30.11.2020, 100% cán bộ, đoàn viên hoàn thành việc học tập.

(http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.