Home / Chưa được phân loại / Ban Tuyên giáo Trung ương: Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm 2017

Ban Tuyên giáo Trung ương: Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm 2017

Ngày 5/1/2017, Ban Tuyên giáo Trung ương đã ban hành hướng dẫn Số 21- HD/BTGTW, hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm 2017.

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Tuyên truyền, giáo dục lòng yêu nước, truyền thống lịch sử, văn hóa dân tộc; bồi dưỡng và phát huy chủ nghĩa anh hùng cách mạng, tinh thần đại đoàn kết, niềm tự hào và ý chí tự lực, tự cường dân tộc; góp phần củng cố và bồi đắp niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và chế độ.

2. Thông qua các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm góp phần tạo sự thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận xã hội để triển khai thực hiện có hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đồng thời cổ vũ toàn Đảng, toàn dân, toàn quân vượt lên khó khăn, thách thức, tranh thủ thời cơ, thuận lợi thi đua thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp và Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng.

3. Các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm cần tổ chức dưới nhiều hình thức phù hợp, có trọng tâm, trọng điểm, thiết thực, an toàn, tiết kiệm, tránh phô trương hình thức; tạo khí thế cách mạng, thúc đẩy việc thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị. Tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn cần lồng ghép với việc tuyên truyền thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, các sự kiện chính trị của đất nước, các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đặc biệt là Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ và Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

II. NỘI DUNG, HÌNH THỨC TUYÊN TRUYỀN, KỶ NIỆM

1. Các ngày lễ lớn của đất nước

1.1. Nội dung tuyên truyền, giáo dục

a. Kỷ niệm 87 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 – 3/2/2017) và đón Tết Nguyên đán Đinh Dậu

– Tuyên truyền, giáo dục truyền thống vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam, trong đó tập trung nêu bật những thắng lợi vĩ đại và bài học kinh nghiệm của Đảng trong suốt chặng đường cách mạng 87 năm qua, đặc biệt là trong hơn 30 năm thực hiện công cuộc đổi mới đất nước; khẳng định sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng là nhân tố quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam.

– Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, quán triệt Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, nhất là những nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ và Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ; làm rõ tình hình, nguyên nhân và các giải pháp để mỗi cán bộ, đảng viên và các tổ chức đảng nhận thức rõ yêu cầu và nhiệm vụ trong công tác xây dựng Đảng hiện nay.

– Tuyên truyền kết quả phát triển kinh tế – xã hội và công tác xây dựng Đảng năm 2017; chú trọng phát hiện, biểu dương những tổ chức đảng và đảng viên tiêu biểu, những kinh nghiệm hay và cách làm sáng tạo trong công tác xây dựng đảng trong sạch, vững mạnh ở các cấp, các ngành.

– Tuyên truyền Chỉ thị số 11-CT/TW ngày 20/12/2016 của Ban Bí thư về việc tổ chức Tết năm 2017 và Chỉ thị 33/CT-TTg ngày 17/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác quản lý, điều hành nhằm bình ổn giá cả thị trường, bảo đảm trật tự an toàn xã hội dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017; các hoạt động mừng Đảng, mừng xuân, nhất là các hoạt động chăm lo tết đối với gia đình chính sách, người có công với cách mạng, gia đình còn nhiều khó khăn, đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa, các tỉnh miền Trung và Nam Trung bộ bị thiên tai, lũ lụt; chú trọng động viên, khích lệ tinh thần vượt lên khó khăn, thách thức; sáng tạo, đổi mới tư duy và cách làm góp phần đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước và hội nhập quốc tế.

– Tôn vinh những giá trị văn hoá truyền thống, phong tục, tập quán tốt đẹp của dân tộc Việt Nam. Tăng cường tuyên truyền về an toàn giao thông, vui xuân đón tết lành mạnh, tiết kiệm gắn với việc phê phán những hiện tượng tiêu cực, cờ bạc, mê tín dị đoan, lãng phí trong dịp Tết, những hành vi thiếu văn hóa nơi công cộng và các biểu hiện thương mại hóa trong hoạt động lễ hội.

– Tiếp tục đẩy mạnh đấu tranh phản bác các thông tin, quan điểm sai trái, xuyên tạc lịch sử Đảng và âm mưu, hoạt động “diễn biến hoà bình” của các thế lực thù địch chống phá Đảng và Nhà nước.

b. Giỗ Tổ Hùng Vương ( mùng 10 tháng 3 âm lịch)

– Tuyên truyền về ý nghĩa của Giỗ Tổ Hùng Vương – Lễ hội Đền Hùng để giáo dục các thế hệ người Việt Nam, nhất là thế hệ trẻ hướng về cội nguồn, tri ân các Vua Hùng đã có công dựng nước và các bậc tiền nhân đã có công lao to lớn trong công cuộc đấu tranh chống thiên tai, chống giặc ngoại xâm, xây dựng và phát triển đất nước.

– Tuyên truyền, giới thiệu về truyền thống, văn hóa, những phong tục, tập quán tốt đẹp của đất nước và con người Việt Nam; cổ vũ các tầng lớp nhân dân trong nước và cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài hướng về cội nguồn dân tộc, chung sức, đồng lòng xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu đẹp, dân chủ, văn minh.

– Tuyên truyền những chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về đại đoàn kết toàn dân tộc; tôn vinh và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đặc biệt là trong giai đoạn đổi mới và hội nhập quốc tế hiện nay.

c. Kỷ niệm 127 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2017)

– Tuyên truyền thân thế, cuộc đời, sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Chủ tịch Hồ Chí Minh; tôn vinh những cống hiến vĩ đại của Người đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc Việt Nam, với phong trào cộng sản và công nhân quốc tế.

– Thể hiện lòng thành kính, tưởng nhớ, tri ân sâu sắc của nhân dân Việt Nam và tình cảm yêu mến, kính trọng của nhân dân các nước trên thế giới đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh.

– Khẳng định giá trị lý luận và thực tiễn của tư tưởng Hồ Chí Minh đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; đồng thời tích cực đấu tranh với các thông tin xuyên tạc, bôi nhọ thân thế, sự nghiệp cách mạng của Hồ Chí Minh và phủ định giá trị to lớn của tư tưởng Hồ Chí Minh.

– Đẩy mạnh tuyên truyền thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị, trong đó cần chú trọng tuyên truyền các phong trào thi đua, những mô hình và điển hình tiên tiến về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

– Cổ vũ, động viên văn nghệ sỹ, trí thức và các tầng lớp nhân dân tham gia sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; về gương “người tốt, việc tốt” trong xã hội với phương châm “lấy cái đẹp, dẹp cái xấu”.

d. Kỷ niệm 42 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2017)

– Khẳng định giá trị lịch sử to lớn của cuộc kháng chiến chống đế quốc Mỹ xâm lược, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

– Truyền thống anh dũng, quật cường, mưu trí, sáng tạo và ý chí quyết tâm bảo vệ độc lập chủ quyền, thống nhất đất nước của dân tộc; tôn vinh và tri ân những đóng góp, cống hiến to lớn của các tầng lớp nhân dân Việt Nam và sự giúp đỡ của bạn bè quốc tế trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của dân tộc.

– Nêu bật những thành tựu của đất nước sau 42 năm thống nhất, đặc biệt là trong công cuộc đổi mới; khẳng định sự kế thừa, phát huy tinh thần “quyết thắng” và chủ động nắm bắt thời cơ trong chiến dịch Hồ Chí Minh mùa xuân 1975 để đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

– Tiếp tục tuyên truyền, quán triệt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam trong tình hình mới, nhất là những quan điểm và nguyên tắc trong đấu tranh, bảo vệ chủ quyền biển, đảo của đất nước.

– Đẩy mạnh đấu tranh, phản bác những thông tin, quan điểm sai trái, xuyên tạc lịch sử, phủ định vai trò lãnh đạo của Đảng, của Chủ tịch Hồ Chí Minh và các tầng lớp nhân dân trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước.

e. Kỷ niệm 63 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 – 7/5/2017)

– Nêu bật thắng lợi vĩ đại trong cuộc kháng chiến trường kỳ, gian khổ của nhân dân ta chống thực dân Pháp xâm lược; khẳng định ý nghĩa lịch sử lớn lao của Chiến thắng Điện Biên Phủ đối với dân tộc Việt Nam và thế giới; nguyên nhân thắng lợi và bài học kinh nghiệm.

– Tôn vinh, tri ân những đóng góp to lớn của các tầng lớp nhân dân Việt Nam và bạn bè quốc tế trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, trong chiến dịch Điện Biên Phủ.

– Tuyên truyền, khơi dậy niềm tự hào, phát huy tinh thần Chiến thắng Điện Biên Phủ, quyết tâm xây dựng các tỉnh vùng Tây Bắc cùng cả nước phát triển  ngày càng giàu đẹp và văn minh.

g. Kỷ niệm 72 năm Ngày Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945 – 19/8/2017) và Quốc khánh nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 – 2/9/2017)

– Tuyên truyền bối cảnh lịch sử, diễn biến, kết quả, nguyên nhân thắng lợi và ý nghĩa lịch sử của cuộc Cách mạng Tháng Tám năm 1945.

– Những thành quả của Đảng và nhân dân ta trong 72 năm xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; chú trọng tuyên truyền những bài học kinh nghiệm trong xây dựng và bảo vệ chính quyền cách mạng, xây dựng Nhà nước của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân.

– Tuyên truyền nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, nhất là nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội; nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân; tăng cường tiềm lực quốc phòng – an ninh; bảo vệ vững chắc chủ quyền quốc gia.

1.2. Hình thức tuyên truyền, kỷ niệm

Kỷ niệm các ngày lễ lớn năm 2017 được tổ chức bằng các hình thức theo quy định tại Nghị định 145/2013/NĐ-CP ngày 29/10/2013 của Chính phủ:

a. Lễ kỷ niệm

– Trung ương và các địa phương không tổ chức lễ kỷ niệm nhưng tổ chức các hình thức kỷ niệm phù hợp với thực tiễn của địa phương, đơn vị.

– Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đại diện các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương và thành phố Hà Nội vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Đài tưởng niệm. Văn phòng Chính phủ chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức hoạt động này.

b. Các hình thức tuyên truyền khác

– Tổ chức hội thảo, tọa đàm, gặp mặt truyền thống, thăm di tích lịch sử, trao tặng Huy hiệu Đảng, thăm hỏi các gia đình, đối tượng chính sách, giúp đỡ các địa phương, gia đình vùng căn cứ cách mạng, vùng sâu, vùng xa…

– Phát động các đợt thi đua chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước. Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt các phong trào: “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; “cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”; “xóa đói giảm nghèo”; “Cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”…; các hoạt động “uống nước nhớ nguồn”; “đền ơn đáp nghĩa”…

– Trùng tu, tôn tạo, quản lý và sử dụng có hiệu quả các di tích lịch sử, văn hoá, các nhà bảo tàng, triển lãm…

– Tổ chức các hội nghị, giao lưu, tọa đàm, gặp mặt truyền thống biểu dương điển hình nhân tố mới.

– Đẩy mạnh công tác tuyên truyền miệng thông qua đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, đưa nội dung kỷ niệm các ngày lễ lớn vào sinh hoạt của các tổ chức đoàn thể nhân dân, trong đó quan tâm tuyên truyền đến các đối tượng là thanh niên, học sinh, sinh viên.

– Xây dựng phim tài liệu, phóng sự, biên soạn xuất bản sách, tài liệu tuyên truyền về những ngày lễ lớn gắn với những thành tựu phát triển kinh tế – xã hội của các cấp, các ngành; về những gương điển hình, nhân tố mới; về kết quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

– Xây dựng cụm thông tin, cổ động, panô, áp phích, khẩu hiệu, màn hình cổ động ở các khu trung tâm, cơ quan, công sở và nơi tập trung đông người để tuyên truyền.

– Hướng dẫn nhân dân treo cờ Tổ quốc trong các ngày lễ lớn của đất nước.

2. Kỷ niệm 100 năm và trên 100 năm ngày sinh các đồng chí lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước; các đồng chí lãnh đạo tiền bối tiêu biểu đã từ trần

2.1. Kỷ niệm 110 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Trường Chinh (09/2/1907-09/2/1917)

a. Nội dung tuyên truyền, giáo dục

– Tuyên truyền về cuộc đời và sự nghiệp cách mạng vẻ vang, những bài học sâu sắc rút ra từ cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của Tổng Bí thư Trường Chinh.

– Những đóng góp to lớn của Tổng Bí thư Trường Chinh đối với sự nghiệp giải phóng dân tộc và dựng xây đất nước, nhất là trong những bước ngoặt của cách mạng.

– Tuyên truyền các hoạt động kỷ niệm diễn ra tại tỉnh Nam Định và các địa phương khác.

b. Hình thức tuyên truyền, kỷ niệm

– Lễ kỷ niệm: Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ủy nhiệm cho Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nam Định chủ trì tổ chức Lễ kỷ niệm 110 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Trường Chinh tại Nam Định.

– Tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề: “Tổng Bí thư Trường Chinh – Nhà lãnh đạo kiệt xuất của Đảng, người con ưu tú của quê hương Nam Định”. Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương và tỉnh Nam Định tổ chức tại Nam Định.

– Các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị, đặc biệt là các cơ quan thông tin, báo chí đẩy mạnh tuyên truyền kỷ niệm 110 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Trường Chinh trên các phương tiện thông tin đại chúng, trang thông tin điện tử, các ấn phẩm tuyên truyền (sách, tài liệu, tờ rơi…), thông qua các sinh hoạt của các tổ chức chính trị – xã hội.

– Đài Tiếng nói Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam chuẩn bị tốt các điều kiện để tổ chức phát thanh và truyền hình trực tiếp Lễ kỷ niệm 110 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Trường Chinh; Đài Phát thanh và Truyền hình các tỉnh, thành phố tổ chức tiếp sóng.

– Đài Truyền hình Việt Nam và các đài truyền hình khác, các điểm, rạp công chiếu và phát sóng phim tài liệu về thân thế, sự nghiệp của Tổng Bí thư Trường Chinh vào khung giờ phù hợp.

2.2. Kỷ niệm 110 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Lê Duẩn (07/4/1907-07/4/2017)

a. Nội dung tuyên truyền, giáo dục

– Cuộc đời, sự nghiệp vẻ vang, những bài học sâu sắc rút ra trong quá trình hoạt động cách mạng của Tổng Bí thư Lê Duẩn  – Nhà lãnh đạo xuất sắc của Đảng và cách mạng Việt Nam.

– Những đóng góp của Tổng Bí thư Lê Duẩn trong sự nghiệp cách mạng Việt Nam, đặc biệt là những sáng tạo về lý luận và đường lối cách mạng trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước, giải phóng miền Nam và xây dựng đất nước.

– Tuyên truyền các hoạt động kỷ niệm 110 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Lê Duẩn ở các địa phương, cơ quan, đơn vị gắn với việc tuyên truyền kỷ niệm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, Ngày Quốc tế Lao động (1/5).

b. Hình thức tuyên truyền, kỷ niệm

– Tổ chức Lễ kỷ niệm: Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ủy nhiệm cho Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Trị chủ trì tổ chức Lễ kỷ niệm 110 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Lê Duẩn tại Quảng Trị.

– Tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề: “Tổng Bí thư Lê Duẩn – Nhà lãnh đạo kiệt xuất của Đảng, người con ưu tú của quê hương Quảng trị”; Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương và tỉnh Quảng Trị tổ chức tại Hà Nội.

– Các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị, đặc biệt là các cơ quan thông tin, báo chí đẩy mạnh tuyên truyền kỷ niệm 110 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Lê Duẩn trên các phương tiện thông tin đại chúng, trang thông tin điện tử, các ấn phẩm tuyên truyền (sách, tài liệu, tờ rơi…), thông qua các sinh hoạt của các tổ chức chính trị – xã hội.

– Đài Tiếng nói Việt Nam, Đài Tuyền hình Việt Nam chuẩn bị tốt các điều kiện để tổ chức phát thanh và truyền hình trực tiếp Lễ kỷ niệm 110 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Lê Duẩn; Đài Phát thanh và Truyền hình các tỉnh, thành phố tổ chức tiếp sóng.

– Đài Truyền hình Việt Nam và các đài truyền hình khác, các điểm, rạp công chiếu và phát sóng phim tài liệu về thân thế, sự nghiệp của Tổng Bí thư Lê Duẩn vào khung giờ phù hợp.

3. Kỷ niệm các ngày thành lập, ngày giải phóng tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, ngày truyền thống của các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương

– Chỉ tổ chức lễ kỷ niệm ở quy mô cấp tỉnh hoặc cấp ban, bộ, ngành đối với năm tròn ngày thành lập, ngày giải phóng tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, ngày truyền thống của các ban, ngành, đoàn thể Trung ương. Đối với các năm khác tổ chức các hình thức tuyên truyền, giáo dục thích hợp.

–  Tổ chức tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, qua đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên.

–  Các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương biên soạn, phát hành tài liệu tuyên truyền nhân dịp kỷ niệm. Phối hợp với Hãng phim Tài liệu và Khoa học Trung ương xây dựng phim Tài liệu, trình chiếu vào dịp kỷ niệm.

4. Các ngày lễ quốc tế

4.1. Kỷ niệm 147 năm Ngày sinh V.I.Lênin (22/4/1870 – 22/4/2017)

 a. Nội dung tuyên truyền, giáo dục

– Thân thế, sự nghiệp của V.I.Lênin, lãnh tụ vĩ đại của cách mạng Xã hội chủ nghĩa Tháng Mười Nga, của phong trào Cộng sản và Công nhân thế giới.

– Di sản tư tưởng, lý luận quý báu của V.I.Lênin.

– Sự vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lênin vào sự nghiệp cách mạng của Việt Nam trong giai đoạn mới.

b. Hình thức tuyên truyền kỷ niệm

– Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội dâng hoa tại tượng đài V.I.Lênin ở Hà Nội vào ngày sinh của V.I.Lênin.

– Các học viện, các trường đại học, trường chính trị tỉnh, thành phố tùy điều kiện tổ chức tọa đàm, hội thảo khoa học.

– Tổ chức tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng.

4.2. Kỷ niệm 197 năm Ngày sinh Ph.Ăng-ghen (28/11/1820 – 28/11/2017)

a. Nội dung tuyên truyền, giáo dục

– Cuộc đời và sự nghiệp của Ph.Ăng-ghen.

– Những đóng góp của Ph.Ăng-ghen với sự phát triển của chủ nghĩa xã hội khoa học và giai cấp công nhân.

– Sự vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lênin vào sự nghiệp cách mạng và công cuộc đổi mới ở Việt Nam.

 b. Hình thức tuyên truyền kỷ niệm

– Các học viện, các trường đại học, trường chính trị tỉnh, thành phố tùy điều kiện tổ chức tọa đàm, hội thảo khoa học.

– Tổ chức tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng.

5. Các ngày kỷ niệm: Kỷ niệm 100 năm Cách mạng tháng Mười Nga (07/11/1917-07/11/2017), 70 năm Ngày Thương binh liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2017), 100 năm Ngày sinh đồng chí Văn Tiến Dũng (02/5/1917- 02/5/2017) và một số ngày kỷ niệm khác; Ban Tuyên giáo Trung ương sẽ có hướng dẫn riêng.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Ban Tuyên giáo các tỉnh uỷ, thành uỷ, đảng uỷ trực thuộc Trung ương, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị – xã hội:

– Tham mưu giúp cấp ủy chỉ đạo, hướng dẫn, định hướng và tổ chức các hình thức tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm 2017 bằng hình thức phù hợp, gắn với tuyên truyền thực hiện các nhiệm vụ chính trị trong năm 2017.

– Chỉ đạo, hướng dẫn tuyên truyền các cơ quan báo, đài, đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên. Thường xuyên theo dõi, kiểm tra công tác tuyên truyền, nhất là nội dung trên các cụm thông tin cổ động, pa nô, áp phích, khẩu hiệu tuyên truyền ở các địa phương.

– Chỉ đạo Hội Nhà báo, Hội Văn học, Nghệ thuật tỉnh, thành phố có các hình thức động viên, khích lệ văn nghệ sỹ sáng tác, quảng bá, biểu diễn các tác phẩm văn học, nghệ thuật về truyền thống lịch sử, văn hoá cách mạng, ca ngợi gương người tốt, việc tốt trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội vào dịp kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước.

2. Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức các hoạt động thông tin, cổ động, văn hoá, văn nghệ, thể thao, du lịch, triển lãm, điện ảnh… phục vụ nhân dân, quan tâm nhân dân ở vùng sâu, vùng xa, vùng căn cứ kháng chiến. Có chính sách động viên, khuyến khích các tổ chức, cá nhân sáng tác những tác phẩm văn học, nghệ thuật mới về truyền thống lịch sử, văn hoá dân tộc; biểu dương những tập thể, cá nhân tiêu biểu trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

3. Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương chỉ đạo và quản lý các cơ quan báo chí, truyền thông, đưa tin, tuyên truyền về các ngày lễ lớn của đất nước bảo đảm kịp thời, đúng định hướng chính trị, tư tưởng.

4. Bộ Ngoại giao phối hợp Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông hướng dẫn phóng viên báo chí nước ngoài tuyên truyền về các ngày lễ lớn của đất nước; tổ chức biên soạn và phát hành tài liệu tuyên truyền trong cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài và bạn bè quốc tế; hướng dẫn các cơ quan, tổ chức đại diện của Việt Nam và cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước kết hợp với tuyên truyền bảo vệ chủ quyền biển đảo của Việt Nam.

5. Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Trung ương các tổ chức chính trị – xã hội và các đoàn thể nhân dân

– Tổ chức phát động các phong trào thi đua lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước; vận động cán bộ, đoàn viên, hội viên vượt lên khó khăn, thách thức, quyết tâm lao động, sản xuất và kinh doanh, góp phần thực hiện tốt các nhiệm vụ của tổ chức, cơ quan, đơn vị.

– Hướng dẫn tổ chức tuyên truyền, kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước gắn với tuyên truyền thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ và Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

– Tổ chức các hoạt động chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên, hội viên; các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn”, hành hương về nguồn, giao lưu, gặp mặt, nói chuyện truyền thống.

6. Uỷ ban Toàn quốc các Hội Văn học, Nghệ thuật Việt Nam, Hội Văn học, Nghệ thuật các tỉnh, thành phố tăng cường vận động các tổ chức, cá nhân, nhất là giới văn nghệ sỹ, trí thức sáng tác và quảng bá, biễu diễn các tác phẩm văn học, nghệ thuật chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước.

7. Hội Nhà báo Việt Nam chỉ đạo các liên chi hội, chi hội cơ sở tăng cường đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền, giáo dục; nâng cao trách nhiệm chính trị, trình độ chuyên môn của đội ngũ phóng viên, biên tập viên.

8. Các báo, đài Trung ương và địa phương tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục truyền thống lịch sử, văn hóa của dân tộc; tuyên truyền về tầm vóc, ý nghĩa của các sự kiện lịch sử; tăng cường giới thiệu, quảng bá về đất nước và con người Việt Nam.

IV. MỘT SỐ KHẨU HIỆU TUYÊN TRUYỀN

1. Mừng đất nước đổi mới, mừng Đảng quang vinh, mừng xuân Đinh Dậu 2017!

2. Nhiệt liệt chào mừng 87 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2017)!

3. Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ra sức thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội năm 2017!

4. Nhiệt liệt chào mừng 42 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2017)!

5. Nhiệt liệt chào mừng 62 năm Ngày chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954-7/5/2017)!

6. Nhiệt liệt chào mừng 72 năm Ngày Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945-19/8/2017) và Quốc khánh nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2017) !

7. Nhiệt liệt chào mừng 127 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2017)!

8. Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh!

9. Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng !

10. Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm!

11. Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam muôn năm!

12. Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta!

Nguồn: Tạp chí Tuyên giáo

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.