Home / Sinh viên 5 tốt / Phần mềm quản lý số ngày hoạt động tình nguyện của Sinh viên – SAM

Phần mềm quản lý số ngày hoạt động tình nguyện của Sinh viên – SAM

1. Nội dung:

– Phối hợp với Phòng Công tác chính trị Học sinh, sinh viên đơn vị chủ quản quản lý phầm mềm và tham mưu bổ sung tính năng theo dõi số ngày hoạt động tình nguyện sinh viên thông qua ứng dụng phần mềm SAM.

2. Thời gian bắt đầu thực hiện:

Thời gian thực hiện giải pháp từ ngày 01 tháng 9 năm 2021 đến 30 tháng 5 năm 2022

3. Tổ chức thực hiện:

– Bước 1: Phối hợp với Phòng CTCT-HSSV đơn vị chủ quản quản lý phầm mềm. Tham mưu nhà trường cập nhật, bổ sung tính năng ứng dụng phần mềm SAM. Đặt vấn đề về yêu cầu, mục đích, ý nghĩa việc bổ sung tính năng theo dõi số ngày hoạt động tình nguyện sinh viên thông qua ứng dụng phần mềm SAM. Tiêu chí sinh viên tham gia ít nhất 05 hoạt động tình nguyện/năm học được xác lập trong chương trình rèn luyện sinh viên của nhà trường.

– Bước 2: Ban hành Sổ tay sinh viên. Hướng dẫn sinh viên tự theo dõi và đăng nhập vào tài khoản cá nhân (lồng ghép MSSV cá nhân)

– Bước 3: Chi hội, Liên Chi hội và Hội Sinh viên trường tham gia xây dựng kế hoạch tổ chức hoạt động tình nguyện trong năm học của CLB – Đội – Nhóm thực hiện

– Bước 4: Sinh viên tham gia hoạt động tình nguyện.

– Bước 5: Đơn vị tổ chức nhập liệu và kiểm tra kết quả tham gia của sinh viên sau 15 ngày hoạt động kết thúc.

– Bước 6: Sinh viên kiểm tra kết quả ghi nhận hoạt động tình nguyện trên phần mềm.

4. Kết quả thực hiện trong thực tế: Trong năm học 2021-2022:

+ Tỉ lệ Chi hội tổ chức ít nhất 01 hoạt động tình nguyện: 326 Chi hội

+ Tổng số ngày tình nguyện của sinh viên trong năm học: 62.152 ngày

+ Số sinh viên tham gia ít nhất 05 hoạt động tình nguyện: 6350/7769 (chiếm tỉ lệ 81,7%).

5. Ý nghĩa:

– Tính hiệu quả, thiết thực:

+ Dưới sự phối hợp giữa Hội Sinh viên trường và phòng Công tác chính trị – Học sinh sinh viên, các nội dung hoạt động tình nguyện của sinh viên được tổ chức đa dạng (trực tuyến, tại chỗ, dài ngày…).

– Tính tiêu biểu, điển hình:

– Hội Sinh viên trường và Liên Chi hội kiểm soát và theo dõi nội dung hoạt động tình nguyện trên ứng dụng phần mềm SAM. Trích xuất kịp thời các hoạt động tình nguyện đã tổ chức, dự kiến tổ chức và chưa tổ chức.

– Sinh viên chủ động kiểm tra kết quả ghi nhận hoạt động tình nguyện trên phần mềm.

– Tính lan tỏa, sâu rộng:

+ 100% hội viên, sinh viên tiếp cận đến phần mềm và theo dõi hoạt động đã tham gia.

+ 100% hội viên, sinh viên tham gia các hình thức hoạt động tình nguyện do Chi hội, Liên Chi hội tổ chức.

– Tính mới, sáng tạo:

+ Giải pháp trên đã giúp cho Hội Sinh viên trường khắc phục được hạn chế trong việc theo dõi việc tổ chức hoạt động tình nguyện của các cơ sở Hội và tình hình sinh viên tham gia hoạt động tình nguyện.

6. Một số hình ảnh minh họa:  https://bom.to/IWu5gmvIunt6l

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.