Home / Hệ thống văn bản Đoàn - Hội / Thông báo v/v điều chỉnh thời gian tổ chức các lớp báo cáo chuyên đề kỹ năng “Học tập hiệu quả và xây dựng kế hoạch phát triển bản thân”

Thông báo v/v điều chỉnh thời gian tổ chức các lớp báo cáo chuyên đề kỹ năng “Học tập hiệu quả và xây dựng kế hoạch phát triển bản thân”


http://dtn.tdc.edu.vn/wp-content/uploads/2019/11/DTN-TB-DIEU-CHINH-TO-CHUC-KY-NANG-NAM-2019-.pdf

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.