Home / Thông báo Đoàn Thanh niên / 6 BÀI LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ

6 BÀI LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ

TB 02- 6 BAI LLCT

– Thời gian: Từ 07h30 đến 11h30 ngày 08/04/2017 và ngày 15/04/2017.

– Địa điểm: Hội trường H.

– Hình thức: Học tập trung vào hai buổi.

– Nội dung học tập:

+ Chuyên đề 01: “Chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng, cơ sở lý luận của Cách mạng Việt Nam”.

+ Chuyên đề 02: “Đảng Cộng sản Việt Nam – Người tổ chức, lãnh đạo và là nhân tố quyết định của cách mạng Việt Nam”.

+ Chuyên đề 03: “Hệ thống chính trị và phương thức lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với hệ thống chính trị ở nước ta hiện nay”.

+ Chuyên đề 04: “Đoàn TNCS Hồ Chí Minh – Trường học xã hội chủ nghĩa của thanh niên, người bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của thanh niên Việt Nam”.

+ Chuyên đề 05: “Đoàn viên phấn đấu để trở thành lực lượng xung kích cách mạng, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa”.

+ Chuyên đề 06: “Thanh niên trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước và hội nhập quốc tế”.

* Lưu ý: Tự tìm hiểu trước 06 chuyên đề tại trang tin www.dtn.tdc.edu.vn

– Hình thức đăng ký: Đăng ký theo đội gồm từ 05 đến 07 thành viên trực tuyến trên trang tin www.dtn.tdc.edu.vn/tb-02-6-bai-ly-luan-chinh-tri , hoặc gửi văn bản về Văn phòng Đoàn trường (gồm MSSV, chi đoàn, Họ và tên) trước ngày 07/04/2017.

– Lệ phí cấp Giấy chứng nhận: 7.000Đ/người, nộp khi đăng ký và tham gia lớp học.

6llct1

 

 

—THE END—

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.