Home / Thông báo Đoàn Thanh niên / Thông báo kết quả vòng loại và thông tin vòng chung kết cuộc thi “Tìm hiểu chủ nghĩa Mác-Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh” năm 2020

Thông báo kết quả vòng loại và thông tin vòng chung kết cuộc thi “Tìm hiểu chủ nghĩa Mác-Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh” năm 2020

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.